ساعت کار سفارت
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 8 الی 4:30

گالری فیلم